گلدوزی

 • مخمل گلدوزی F1-...
  210,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنسمخمل گلدوزی شده
      کشور سازندهترکیه
      برند: اهورا
      مناسب به عنوان : دکور پذیرایی پنل و پنل یقه شل
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پنل ساده و پنل یقه شل

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  F1-blue-green1.1 در پرده دکور را ببینید
  حالت بی خواب
  F1-Blue-green1 در پرده دکور را ببینید
  حالت خواب

 • مخمل گلدوزی F1-...
  210,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنسمخمل گلدوزی شده
      کشور سازندهترکیه
     برند: اهورا
      مناسب به عنوان : دکور پذیرایی پنل و پنل یقه شل
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پنل ساده و پنل یقه شل

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  design no-F1 color no-brown007.2 در پرده دکور را ببینید
  حالت خواب
  design no-F1 color no-brown007.1 در پرده دکور را ببینید
  حالت بی خواب

 • مخمل گلدوزی F1-...
  210,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنسمخمل گلدوزی شده
      کشور سازندهترکیه
     برند: اهورا
      مناسب به عنوان : دکور پذیرایی پنل و پنل یقه شل
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پنل ساده و پنل یقه شل

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  design no-F1 color no-dark red 012.2 در پرده دکور را ببینید
  حالت بی خواب
  design no-F1 color no-dark red 012.1 در پرده دکور را ببینید
  حالت بی خواب

 • مخمل گلدوزی F1-...
  210,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنسمخمل گلدوزی شده
      کشور سازندهترکیه
     برند: اهورا
      مناسب به عنوان : دکور پذیرایی پنل و پنل یقه شل
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پنل ساده و پنل یقه شل

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  design no-F1 color no-dark brown 027b.2 در پرده دکور را ببینید
  حالت خواب
  design no-F1 color no-dark brown 027b.1در پرده دکور را ببینید
  حالت بی خواب

 • مخمل گلدوزی F1-...
  210,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنسمخمل گلدوزی شده
      کشور سازندهترکیه
     برند: اهورا
      مناسب به عنوان : دکور پذیرایی پنل و پنل یقه شل
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پنل ساده و پنل یقه شل

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  design no-F1 color no-light gold 016b.2 در پرده دکور را ببینید
  حالت خواب
  design no-F1 color no-light gold 016b.1 در پرده دکور را ببینید
  حالت بی خواب