کدمحصول

 • 240,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  صورتی،سفید

  13790-VR-A057(focus3)در پرده دکور

  سبز

  13790-VR-A057(focus2) در پ

  صورتی،سبز

  13790-VR-A057 در پرده دکور
 • 240,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  طلایی،کرم

  13790-VR-A050(focused2(

  قهوه ای،طلایی

  13790-VR-A050(focused3(

  طلایی،قهوه ای،کرم

  13790-VR-A050(focused1) در پرده دکور
 • 240,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  سبز

  13790-VR-A049(focused2) در پرده دکور

  سفید،کالباسی

  13790-VR-A049(focused1) در پرده دکور

  سبز،سفید،کالباسی

  13790-VR-A049(focused3)در پرده دکور
 • 240,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  سفید

  13790-VR-A048(focused2) در پرده دکور

  کرم،طلایی

  13790-VR-A048(focused1) در پرده دکور

  طلایی،سفید،کرم

  13790-VR-A048(focused11( در پرده دکور
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،پلیسه3برابر،پلیسه2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  بنفش،صورتی پررنگ

  15295-VR004(focus1) در پرده دکور

  صورتی پررنگ،بنفش

  15295-VR004(focus2) در پرده دکور

  صورتی پررنگ،بنفش

  15295-VR004(focus) در پرده دکور
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،پلیسه3برابر،پلیسه2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  صورتی،کرم

  15295-VR002(focus1) در پرده دکور

  صورتی،کرم

  15295-VR002(focus2) در پرده دکور

  صورتی،کرم

  15295-VR002(focus) در پرده دکور
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،پلیسه3برابر،پلیسه2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  سفید،نارنجی

  15295-VR015(focus2) در پرده دکور

  سفید،نارنجی

  15295-VR015(focus1) در پرده دکور

  نارنجی،سفید

  15295-VR015(focus) در پرده دکور
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،پلیسه3برابر،پلیسه2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  سفید،قهوه ای

  15295-VR003(focus2) در پرده دکور

  سفید،قهوه ای

  15295-VR003(focus1) در پرده دکور

  سفید،قهوه ای

  15295-VR003(focus) در پرده دکور
 • 260,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  بنفش،سفید

  MARLINI 50195-D0380TULGREG ECRU(FOCUSED2) در پرده دکور را ببینید

  بنفش،سبز

  MARLINI 50195-D0380TULGREG ECRU(FOCUSED3)در پرده دکور

  بنفش،سفید

  MARLINI 50195-D0380TULGREG ECRU(FOCUSED1) در پرده دکور را ببینید
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،پلیسه3برابر،پلیسه2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  جگری،سفید

  MARLINI 50195-D0522TULGREG ECRU(FOCUSED2) در پرده دکور

  جگری،سفید

  MARLINI 50195-D0522TULGREG ECRU(FOCUSED3) در پرده دکور

  جگری،سفید

  MARLINI 50195-D0522TULGREG ECRU(FOCUSED1) در پرده دکور
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  نسکافه ای،قهوه ای

  MARLINI 50195-D0610TULGREG ECRU(FOCUSED2) در پرده دکور را ببینید

  نسکافه ای،کرم

  MARLINI 50195-D0610TULGREG ECRU(FOCUSED3) در پرده دکور را ببینید

  قهوه ای،نسکافه ای

  MARLINI 50195-D0610TULGREG ECRU(FOCUSED1) در پرده دکور را ببینید
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  شیری،نباتی

  MARLINI 50195-D0755TELGREG ECRU(FOCUSED2) در پرده دکور را ببینید

  شیری،نباتی

  MARLINI 50195-D0755TELGREG ECRU(FOCUSED3) در پرده دکور را ببینید

  شیری،نباتی

  MARLINI 50195-D0755TELGREG ECRU(FOCUSED1) در پرده دکور را ببینید
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  صورتی،صورتی لایت

  MARLINI 50195-D0793TULGREG ECRU(FOCUSED3) در پرده دکور را ببینید

  سبز

  MARLINI 50195-D0793TULGREG ECRU(FOCUSED2) در پرده دکور را ببینید

  صورتی،سبز

  MARLINI 50195-D0793TULGREG ECRU(FOCUSED1) در پرده دکور را ببینید
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  پوست پیازی

  MARLINI 50195-D0794TULGREG ECRU(FOCUSED2) در پرده دکور را ببینید

  صورتی

  MARLINI 50195-D0794TULGREG ECRU(FOCUSED3) در پرده دکور را ببینید

  پوست پیازی،سبز

  MARLINI 50195-D0794TULGREG ECRU(FOCUSED1) در پرده دکور را ببینید
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پلیسه 3    2.5   2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  صورتی

  70005-03(focused2) در پرده دکور را ببینید

  صورتی

  70005-03(focused3) در پرده دکور را ببینید

  صورتی

  70005-03(focused1) در پرده دکور
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پلیسه 3    2.5   2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  سفید

  700005-01(focused2) در پرده دکور را ببینید

  سفید

  700005-01(focused3) در پرده دکور را ببینید

  سفید

  700005-01(focused1) در پرده دکور را ببینید