• مخمل گلدوزی F1-...
  210,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنسمخمل گلدوزی شده
      کشور سازندهترکیه
     برند: اهورا
      مناسب به عنوان : دکور پذیرایی پنل و پنل یقه شل
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پنل ساده و پنل یقه شل

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  design no-F1 color no-light gold 016b.2 در پرده دکور را ببینید
  حالت خواب
  design no-F1 color no-light gold 016b.1 در پرده دکور را ببینید
  حالت بی خواب
 • مخمل گلدوزی F1-...
  210,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنسمخمل گلدوزی شده
      کشور سازندهترکیه
     برند: اهورا
      مناسب به عنوان : دکور پذیرایی پنل و پنل یقه شل
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پنل ساده و پنل یقه شل

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  design no-F1 color no-dark brown 027b.2 در پرده دکور را ببینید
  حالت خواب
  design no-F1 color no-dark brown 027b.1در پرده دکور را ببینید
  حالت بی خواب
 • مخمل گلدوزی F1-...
  210,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنسمخمل گلدوزی شده
      کشور سازندهترکیه
     برند: اهورا
      مناسب به عنوان : دکور پذیرایی پنل و پنل یقه شل
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پنل ساده و پنل یقه شل

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  design no-F1 color no-dark red 012.2 در پرده دکور را ببینید
  حالت بی خواب
  design no-F1 color no-dark red 012.1 در پرده دکور را ببینید
  حالت بی خواب
 • مخمل گلدوزی F1-...
  210,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنسمخمل گلدوزی شده
      کشور سازندهترکیه
     برند: اهورا
      مناسب به عنوان : دکور پذیرایی پنل و پنل یقه شل
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پنل ساده و پنل یقه شل

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  design no-F1 color no-brown007.2 در پرده دکور را ببینید
  حالت خواب
  design no-F1 color no-brown007.1 در پرده دکور را ببینید
  حالت بی خواب
 • مخمل گلدوزی F1-...
  210,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنسمخمل گلدوزی شده
      کشور سازندهترکیه
      برند: اهورا
      مناسب به عنوان : دکور پذیرایی پنل و پنل یقه شل
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پنل ساده و پنل یقه شل

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  F1-blue-green1.1 در پرده دکور را ببینید
  حالت بی خواب
  F1-Blue-green1 در پرده دکور را ببینید
  حالت خواب
 • 240,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پلیسه 3    2.5   2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  کرم

  marlini-16686-02(focused2) در پرده دکور را ببینید

  کرم

  marlini-16686-02(focused3) در پرده دکور را ببینید

  کرم

  marlini-16686-02(focused1) در پرده دکور را ببینید
 • 240,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پلیسه 3    2.5   2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  نسکافه ای

  marlini-16686-07(focused3) در پرده دکور را ببینید

  نسکافه ای

  marlini-16686-07(focused2) در پرده دکوررا ببینید

  نسکافه ای

  marlini-16686-07(focused1) در پرده دکور را ببینید
 • 240,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پلیسه 3    2.5   2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  صورتی

  marlini-16686-04(focused2) در پرده دکور را ببینید

  صورتی

  marlini-16686-04(focused3) در پرده دکور را ببینید

  صورتی

  marlini-16686-04(focused1) در پرده دکور را ببینید
 • 230,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پلیسه 3    2.5   2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  آبی

  marlini-16686-05(focused2) در پرده دکور را ببینید

  آبی

  marlini-16686-05(focused3) در پرده دکور را ببینید

  آبی

  marlini-16686-05(focused1) در پرده دکور را ببینید
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پلیسه 3    2.5   2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  نباتی

  700005-02(focused2) در پرده دکور را ببینید

  نباتی

  700005-02(focused3) در پرده دکور را ببینید

  نباتی

  700005-02(focused1) پرده دکور را ببینید
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پلیسه 3    2.5   2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  سفید

  700005-01(focused2) در پرده دکور را ببینید

  سفید

  700005-01(focused3) در پرده دکور را ببینید

  سفید

  700005-01(focused1) در پرده دکور را ببینید
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: پلیسه 3    2.5   2.2 برابر

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  صورتی

  70005-03(focused2) در پرده دکور را ببینید

  صورتی

  70005-03(focused3) در پرده دکور را ببینید

  صورتی

  70005-03(focused1) در پرده دکور
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  پوست پیازی

  MARLINI 50195-D0794TULGREG ECRU(FOCUSED2) در پرده دکور را ببینید

  صورتی

  MARLINI 50195-D0794TULGREG ECRU(FOCUSED3) در پرده دکور را ببینید

  پوست پیازی،سبز

  MARLINI 50195-D0794TULGREG ECRU(FOCUSED1) در پرده دکور را ببینید
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  صورتی،صورتی لایت

  MARLINI 50195-D0793TULGREG ECRU(FOCUSED3) در پرده دکور را ببینید

  سبز

  MARLINI 50195-D0793TULGREG ECRU(FOCUSED2) در پرده دکور را ببینید

  صورتی،سبز

  MARLINI 50195-D0793TULGREG ECRU(FOCUSED1) در پرده دکور را ببینید
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  شیری،نباتی

  MARLINI 50195-D0755TELGREG ECRU(FOCUSED2) در پرده دکور را ببینید

  شیری،نباتی

  MARLINI 50195-D0755TELGREG ECRU(FOCUSED3) در پرده دکور را ببینید

  شیری،نباتی

  MARLINI 50195-D0755TELGREG ECRU(FOCUSED1) در پرده دکور را ببینید
 • 250,000 تومان/متری

  وضعیت محصول: قابل فروشOut of stock

      جنستور
      کشور سازندهایتالیا
      برند: مارلینی
      مناسب به عنوانپرده پذیرایی،خواب،آشپزخانه
      گارانتی18 ماه
      دوختپرده دکور
      مناسب برایمنزل مسکونی

     نوع دوخت: چین 2 برابر ، چین 3 برابر،

  (مشاهده ی جزئیات بیشتر این محصول)

  نسکافه ای،قهوه ای

  MARLINI 50195-D0610TULGREG ECRU(FOCUSED2) در پرده دکور را ببینید

  نسکافه ای،کرم

  MARLINI 50195-D0610TULGREG ECRU(FOCUSED3) در پرده دکور را ببینید

  قهوه ای،نسکافه ای

  MARLINI 50195-D0610TULGREG ECRU(FOCUSED1) در پرده دکور را ببینید